HCA mời Doanh nghiệp đăng ký các gói hỗ trợ từ Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp,

Các gói hỗ trợ từ Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” sẽ được triển khai từ năm 2022 - 2025 với sự chủ trì của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với sự tài trợ, hỗ trợ kĩ thuật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, trọng tâm vào các vấn đề nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả, năng suất và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường liên kết ngành của doanh nghiệp cũng như khuyến khích các mô hình kinh doanh bền vững và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Dự án gồm các gói hỗ trợ tùy theo từng quy mô, mức độ quan tâm của doanh nghiệp, Quý Doanh nghiệp có thể tham khảo, lựa chọn và đăng ký các gói hỗ trợ mà doanh nghiệp mong muốn. Chi tiết tham khảo tại website: https://main.ipsc.vn/