Bộ Thông tin và Truyền thông mời tham dự Hội thảo Phát triển Công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, hướng tới cuộc CMCN 4.0 tại khu vực phía Nam

Nhằm có căn cứ đề xuất được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất cho việc phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông giai đoạn tới, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển Công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, hướng tới cuộc CMCN 4.0 tại khu vực phía Nam”. Cụ thể như sau: