• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow icon
  VIO ngang
  Trang chủ Thông tin Tin ngành

  Đề xuất nhu cầu ban hành các quy chuẩn, quy định kỹ thuật về dữ liệu trong Chính phủ điện tử

  de-xuat-nhu-cau-ban-hanh-quy-chuan-du-lieu