• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ Văn bản pháp lý Văn bản đã ban hành

  Từ khóa
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Từ ngày
  Đến ngày
  STT
  Số văn bản
  Ngày ban hành
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Nội dung
  Tải về
  1
  76/2007/QĐ-UBND
  06/03/2014
  -
  -

  Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

  2
  02/2007TTLT-BKH- BTC-BCA
  06/03/2014
  -
  -

  Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, ngày 27/02/2007 ban hành thông tư liên tịch số 02/2007TTLT-BKH- BTC-BCA về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

  3
  139/2007/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -
  Nghị định của Chính phủ số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp
  4
  20/2006/QĐ-BBCVT – DMĐK
  06/03/2014
  -
  -

  Danh mục sản phẩm CNTT đi kèm Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT

  5
  80/2007/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  6
  101/2006/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 về quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

  7
  22/2004/QH11
  06/03/2014
  -
  -

  Luật Thanh Tra

  8
  15/2006/QĐ-BKHCN
  06/03/2014
  -
  -

  Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”

  9
  2446 TC/TCT
  06/03/2014
  -
  -

  Công văn của Bộ Tài chính số 2446 TC/TCT ngày 3/3/2005 về việc Thuế GTGT đối với hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ

  10
  01/2014/TT-BTTTT
  20/02/2014
  -
  -

  Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước