• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ Văn bản pháp lý Văn bản đã ban hành

  Từ khóa
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Từ ngày
  Đến ngày
  STT
  Số văn bản
  Ngày ban hành
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Nội dung
  Tải về
  1
  74/2005/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  ghị định số 74/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/6/2005 về phòng chống rửa tiền

  2
  259/2005/QĐ-TTg
  06/03/2014
  -
  -

  Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21/10/2005 về việc thành lập Hội đồng tư vấn quốc gia Chương trình Thương hiệu quốc gia

  3
  22/NQ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Nghị quyết số 22/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

  4
  27/2007/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Chính phủ ban hành Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 về Giao dịch điện tử trong hoạt động Tài chính

  5
  40/2006/QĐ-BTM
  06/03/2014
  -
  -

  Bộ Thương mại ký Quyết định số 40/2006/QĐ-BTM ngày 29/12/2006 về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010

  6
  23/2007/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 về Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  7
  103/2006/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính phủ ngày 22/09/2006 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

  8
  51/2010/QĐ-TTg
  06/03/2014
  -
  -

  Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 51/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

  9
  45/2005/TT-BTC
  06/03/2014
  -
  -

  Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 6/6/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/08/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN

  10
  04/2005/TTLT-BCA-BNG
  06/03/2014
  -
  -

  Thông tư liên tịch của Bộ Công An – Bộ Ngoại Giao số 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28/11/2005 về việc sửa đổi bổ sung giải quyết cho công dân người Việt Nam ở nước ngoài của thông tư liên tịch số 06/TTLT ngày 29/01/1997 của Bộ Công An và Bộ Ngoại Giao hướng dẫn thực hiện quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính Phủ