• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ Văn bản pháp lý Văn bản đã ban hành

  Từ khóa
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Từ ngày
  Đến ngày
  STT
  Số văn bản
  Ngày ban hành
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Nội dung
  Tải về
  1
  31/10/2006
  06/03/2014
  -
  -

  Thông tư Liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Khao học và Công nghệ, ngày 31/10/2006 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ của Doanh nghiệp

  2
  2856/QĐ-BKHCN
  06/03/2014
  -
  -

  Quyết định số 2856/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn bổ sung các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong 2 năm 2006-2007

  3
  13/NQ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

  4
  100/2006/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Nghị định 100/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/09/2006 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

  5
  552/2008/QĐ-BKH
  06/03/2014
  -
  -

  Quyết định 552/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 – 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  6
  59/2005/QH11
  06/03/2014
  -
  -

  Luật Đầu tư của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

  7
  56/2009/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

  8
  75/2006/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

  9
  50/2005/QH11
  06/03/2014
  -
  -

  Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

  10
  38/2005/QH11
  06/03/2014
  -
  -

  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005