• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180
  Trang chủ Roadshow Thực tập

  BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN

   

   

  Nhu cầu thực tập của các trường

  Khả năng đáp ứng của doanh nghiệp

  Ghi chú

  Tổng số
  sinh viên cần thực tập

  590(KHTN)
  +
  60
  (FPT HCM)
  +
  100
  (HOA SEN)

  300(TMA) +
  40
  (GCS)
  +
  10
  (BTM)
  +
  5
  (FIS)

   

  Số sinh viên
  được nhận
  thực tập

  10
  (KHTN)

   


  10
  (BTM)

   

   

  Số sinh viên
  chưa/cần được nhận thực tập

  580(KHTN) +
  60
  (FPT HCM)
  +
  100
  (HOA SEN)

  300
  (TMA)
  +
  40
  (GCS)
  +
  5
  (FIS)

  * Hiện tại Trường ĐH Hoa Sen cần đưa 100 sinh viên thực tập tại doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xem tại:
  http://www.hca.org.vn/chi-tiet-thong-tin/truong-dai-hoc-hoa-sen.aspx

   

  * Hiện tại Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TP.HCM (KHTN) cần đưa 580 sinh viên thực tập tại doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xem tại:
  http://www.hca.org.vn/chi-tiet-thong-tin/khoa-cntt-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp.hcm.aspx

   

  * Hiện tại Viện Đào tạo Quốc tế FPT HCM cần đưa 60 sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xem tại:
  http://hca.org.vn/chi-tiet-thong-tin/vien-dao-tao-quoc-te-fpt-hcm.aspx

   

  * Hiện tại Công ty TMA cần 300 sinh viên thực tập tại doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xem tại:
  http://hca.org.vn/chi-tiet-thong-tin/cong-ty-tma-solution.aspx

   

  * Hiện tại Công ty Global Cybersoft (GCS) cần 40 sinh viên thực tập tại doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xem tại: http://hca.org.vn/chi-tiet-thong-tin/cong-ty-cp-global-cybersoft.aspx

   

  * Hiên tại Công ty TNHH FPT Information System (FIS HCM) cần nhận 5 sinh viên thực tập tại doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xem tại:

  http://hca.org.vn/chi-tiet-thong-tin/cong-ty-fis-hcm.aspx

  Số sinh viên được nhận làm tại doanh nghiệp sau thực tập:
  + Doanh nghiệp: Số doanh nghiệp ký hợp đồng với sinh viên nhận làm việc chính thức:
  + Nhà trường: Số sinh viên có được việc làm chính thức ngay sau khi tốt nghiệp: